Головна Актуальна інформація Оголошення Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Аналіз регуляторного впливу

  Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Жовтневої районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг” від 24.05.2013
Формат: ODT | Добавлен: 06/09/2013 15:12:26
35Kb Скачать скачать

 06 вересня 2013 року

Аналіз регуляторного впливу
до проекту розпорядження голови Вітовськоїрайонної державної
адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання
адміністративних послуг Вітовської районної державної адміністрації”
 
1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.
Організація надання адміністративних послуг, яка існує в Вітовському районі, характеризується в даний час багатьма недоліками і проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг:
- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;
- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;
- у більшості представників органів, які надають адміністративні послуги існують обмежені дні та години прийому;
- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги;
- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;
- строки, встановлені для надання деяких послуг, є необґрунтовано тривалими;
- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів ради та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;
- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг;
- часті зміни порядку надання адміністративних послуг;
- відсутність моніторингу реалізації виконавчими органами ради функцій у сфері надання адміністративних послуг;
- ставлення посадових осіб до одержувача адміністративних послуг як до прохача, орієнтація не на сприяння в задоволенні запиту особи, а на формальне дотримання правил.
07.10.2012 набрав чинності Закон України «Про адміністративні послуги» (крім пунктів 4-6 частини третьої статті 17, які набирають чинності з 01.01.2014). Таким чином, відповідно до цього Закону з метою запровадження сучасних форм надання адміністративних послуг необхідно затвердити положення центру надання адміністративних послуг.
2. Цілі державного регулювання.
Проект підготовлено з метою створення зручних і доступних умов для отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами, максимального спрощення організації та технології їх виконання, відкритості і прозорості умов при розгляді звернень громадян, суб’єктів господарювання, запобігання проявам корупції під час їх отримання.
Даний регуляторний акт спрямований на вирішення проблеми як у цілому, так і її окремих складових:
- надання адміністративних послуг через адміністратора, який організовує їх надання;
- забезпечення організаційної єдності адміністративних органів при наданні адміністративних послуг;
- спрощення та підвищення якості процедури отримання послуг;
- зменшення кількості відвідувань адміністративних органів для отримання кінцевого документа, як результату надання адміністративної послуги;
- покращення проінформованості про послуги, тарифи і терміни виконання послуги;
- забезпечення прозорості дій адміністративних органів.
3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.
В якості альтернативи до запропонованого регулювання можна розглянути збереження існуючої ситуації, що призводить до поглиблення наявних проблем в сфері надання адміністративних послуг.
У разі залишення питання надання адміністративних послуг без змін залишиться проблема невпорядкованості, низької якості, складності процедур отримання адміністративних послуг у Вітовському районі. Таким чином, очевидно, що вказане питання потребує врегулювання на місцевому рівні шляхом впровадження єдиного порядку надання адміністративних послуг.
4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.
Відповідно до Указу Президента України від 12.03.2013 року № 128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів від 20.02.2013 № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» пропонується упорядкувати надання адміністративних послуг у Вітовському районі шляхом створення Центру надання адміністративних послуг Вітовському районної державної адміністрації.
Прийняття регуляторного акта дозволить встановити чіткі вимоги до надання адміністративних послуг, їх якості і доступності, що сприятиме розвитку підприємництва та покращення стосунків між владою та бізнесом.
Після прийняття зазначеного рішення громадяни та господарюючі суб’єкти зможуть отримувати якісні адміністративні послуги у повному обсязі.
5.Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
Досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта можливо через обґрунтовану мотивацію суб’єктів господарювання, громадян, установ виконувати встановлені вимоги.
Таким чином поставлені цілі досягаються при виконанні вимог цього регуляторного акта з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави. Досягнення встановлених цілей, шляхом виконання регуляторного акта, приносить вигоди, які виправдовують необхідні для його виконання витрати.
Простота виконання вимог, встановлених актом, простота положень даного акту, що містить чітке обґрунтування поставлених завдань, являється також однією з можливостей у досягненні встановлених цілей.
Разом з тим, існують ризики впливу зовнішніх чинників на дію даного акта, наприклад: зміни діючого законодавства, соціально-політичні впливи та таке інше. Усе це може привести до недоцільності подальшого застосування прийнятого регуляторного акта, або зміни його суті чи окремих положень.
Тобто ризик впливу зовнішніх чинників на дію даного регуляторного акта існує цілком реально, однак не може вплинути на фактор відмови від введення в дію запропонованого регулювання, оскільки наслідки відмови значно гірші за наведені.
6. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідних заходів (наводяться основні принципи і способи досягнення цілей державного регулювання та визначається ступінь їх ефективності).
Для розв'язання проблем, зазначених у пункті 1, пропонується прийняття розпорядження голови Вітовської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Вітовської районної державної адміністрації”.
Реалізація даного механізму забезпечить створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг.
Прийняття запропонованого регуляторного акта не буде порушувати законні права та інтереси фізичних та юридичних осіб, оскільки відповідно до чинного законодавства надання адміністративних послуг - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону. Проект розпорядження негативних чинників не має.
Рівень поінформованості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження. По-перше, проект розпорядження оприлюднено з метою обговорення та прийняття зауважень та пропозицій.
По-друге, після прийняття регуляторного акту його зміст буде розміщено на офіційній веб-сторінці Вітовської районної державної адміністрації (http://zovtnevy.mk.gov.ua), а також у системі доступу до загальної інформації - інформаційному терміналі в приміщенні Центру надання адміністративних послуг. Після прийняття регуляторний акт буде надруковано у районній газеті “Вісник Жовтневщини” (газета Вітовської районної державної адміністрації та районної ради), а також у вигляді брошур розміщений на інформаційних стендах Центру надання адміністративних послуг.
7. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод на витрат.
Даний регуляторний акт, певним чином, впливає на інтереси суб’єктів господарювання, громадян та органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які мають різний характер і соціальний ефект.
Проведення аналізу вигод та витрат у повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигод та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних та економічних моделей, тощо.
Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого проекту, що виникають у різних груп суб’єктів, на які поширюється його дія, наведені вигоди та витрати у текстовій формі та занесені до Таблиці вигод та витрат.
 
Таблиця вигод та витрат
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Інтереси держави
- вдосконалення локального законодавства в сфері надання адміністративних послуг;
- запровадження Єдиного порядку надання адміністративних послуг;
- запобігання корупційним явищам.
- впровадження стандартів до якості і доступності послуг;
- розповсюдження інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг.
Інтереси суб’єктів господарювання
- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;
- отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;
- отримання вичерпної інформації про порядок отримання адміністративних послуг.
- вивчення нового порядку отримання адміністративних послуг.
Інтереси громадян
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг;
- скорочення часу на отримання адміністративних послуг;
- підвищення якості послуг.
- вивчення нового порядку отримання адміністративних послуг.
Порівнявши вигоди та витрати, що виникають внаслідок впровадження регуляторного акта, маємо позитивний соціально-економічний ефект та робимо висновок про доцільність впровадження зазначеного розпорядження.
8. Строк дії регуляторного акта.
Даний проект регуляторного акта – розпорядження голови Вітовської райдержадміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Вітовської районної державної адміністрації» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, тому що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Таким чином, дія даного акту є необмежена, до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.
9. Показники результативності регуляторного акта.
Для даного регуляторного акта було визначено декілька показників результативності, які безпосередньо пов’язані з цілями регуляторного акта та мають числовий вимір і прогнозні значення. Тобто, цей розділ містить перелік показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта.
Основними показниками впливу є:
- кількість представників адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг Вітовської районної державної адміністрації;
- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг;
- кількість наданих адміністративних послуг;
- середній термін розгляду звернення;
- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративних послуг.
Дія даного регуляторного акта поширюється на невизначене коло суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб (територія дії акту – Вітовський район).
Розмір надходжень до місцевого бюджету не зміниться.
Розмір коштів та часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, зменшиться.
Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих, у подальшому, даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень), можна буде зробити висновок про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.
10. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Результативність цього регуляторного акта буде відстежуватись статистичним методом, шляхом аналізу статистичних даних, наданих працівниками Центру надання адміністративних послуг Вітовськоїрайонної державної адміністрації.

Базове відстеження результативності даного регуляторного акта здійснюватиметься сектором адміністративно-дозвільних процедур апарату Вітовської районної державної адміністрації до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Здійснення відстеження результативності даного регуляторного акту дозволить зробити необхідні висновки та запровадити більш повну та ефективну дію цього акту.

Не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, буде проведене повторне відстеження результативності цього акту, де будуть відображені показники за період, з моменту закінчення проведення базового відстеження.
За цими порівняльними даними, після зазначеного строку, буде встановлена повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.
Протягом кожних трьох років з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності регуляторного акта, при умові його чинності, буде здійснено періодичне відстеження результативності, де будуть відображені відповідні показники, у порівнянні з попереднім відстеженням результативності акта.
Впровадження даного регуляторного акта практично не створює додаткових матеріальних, часових або інших витрат для його виконавців. Нагляд за дотриманням вимог регуляторного акту не потребує створення додаткових систем контролю.
 
Завідувач сектору
адміністративно-дозвільних
процедур - державний адміністратор
апарату райдержадміністрації                                                                                         О.В. Паршина