Українська | Русский | English
Головна Актуальна інформація Оприлюднена інформація Новини Розпорядження голови Звернення громадян Каталог послуг

Регуляторна діяльність


Затверджено
рішенням районної ради
від30 червня_2011 р№20


ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області

Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад Жовтневого району (далі – Положення) регулює:
- організаційні відносини, пов”язані з передачею в оренду майна, що належить територіальній громаді сіл, селищ Жовтневого району на правах комунальної власності;
- майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що належить до спільної власності територіальних громад району (надалі – комунальне майно).


1. Загальне положення

1.1. Право на оренду майна спільної власності територіальної громади набувається відповідно до Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного та ч питань оренди та цього Положення.
1.2. Положення єднає в себе цілісну систему взаємопов’язаних заходів, спрямованих на підвищення ефективності використання майна спільної власності територіальної громади шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам з метою задоволення як їхніх прав та інтересів, так і прав та інтересів територіальної громади.
1.3. Передача в оренду комунального майна здійснюється в порядку, встановленому Законом України „Про оренду державного та комунального майна” та цим Положенням.


2. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин

2.1. Об’єктами оренди є майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, а саме:
* цілісні майнові комплекси комунальних підприємств та їх структурних підрозділів;
* нерухоме майно, у т.ч. окремі ізольовані приміщення, декілька з”єднаних між собою приміщень, окремі будівлі, споруди, у т.ч. у незадовільному та ветхому стані, недобудовані споруди, окремі допоміжні приміщення та споруди;
* окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об´єкт або група інвентарних об´єктів, в т.ч. малі архітектурні форми, інше окреме майно — машинне устаткування та інші облікові одиниці основних засобів, матеріальні активи), яке перебуває на балансі бюджетних установ, комунальних підприємства, організації.
2.2. не може бути об’єктами оренди майно (будівлі, споруди, приміщення), здача в оренду якого заборонена законодавством України та рішеннями районної ради.
2.3. Від імені територіальної громади сіл, селищ району повноваження орендодавця здійснює Жовтнева районна рада, а відносно окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого), за погодженням Жовтневої районної ради – також комунальні підприємства, бюджетні установи, організації, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління.
При цьому не забороняється передача в орендне користування об’єктів освіти площею до 6 кв.м. під діяльність, яка сприяє навчальному процесу (при наявності висновку та погодження керівника навчального закладу та погодження відділу освіти райдержадміністрації).
Контроль за дотриманням вимог чинного законодавства при передачі в оренду комунального майна та цього Положення покладається на орендодавця.
2.4. Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оренду державного та майна” орендарями комунального майна можуть бути: господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурні підрозділи, інші юридичні особи та громадяни України , фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
2.5. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна, до його укладання зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.
2.6. Органи державної влади, місцевого самоврядування , у т.ч. установи і організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, отримують майно спільної власності територіальної громади району в оренду першочергово. Питання орендних відносин з бюджетними установами стосовно майна, що є спільною власністю територіальної громади, вирішуються головою районної ради за погодженням з органами, уповноваженими управляти комунальним майном та балансоутримувачем.
Об”єкти комунального майна можуть надаватися в оренду без оголошення про намір передати майно в оренду та проведення конкурсу для:
- бюджетних установ;
- музеїв; підприємств і громадських організацій у сфері культури і мистецтв (у тому числі національних творчих спілок та їх членів під творчі майстерні);
- громадських організацій ветеранів;
- громадських організацій інвалідів;
- центрів професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги;
- Пенсійного фонду України та його органам;
- державних видавництвам та підприємств книгорозповсюдження;
- вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);
- релігійних організацій для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній;
- комунальних підприємств, заснованих районною радою;
- якщо протягом 10 робочих днів після розміщення орендодавцем в офіційних друкованих засобах масової інформації та веб- сайтах оголошення про намір передати майно в оренду отримана лише одна заява на оренду відповідного майна;
- неприбуткових громадських організацій, політичних партій;
- організацій та суб’єктів підприємницької діяльності, які проводять навчання дітей та юнацтва в сфері освіти, культури, спорту;
- передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна;
- передачі в суборенду (за поданням орендаря);
- передача в оренду на короткий строк ( ( не більш п’яти днів та без права продовження строку дії договору оренди);
- погодинної оренди.

3. Ініціатива щодо оренди майна

3.1 Розгляд питань про надання в оренду майна спільної власності територіальної громади сіл, селищ району здійснюється за ініціативою осіб, які відповідно до цього Положення можуть бути орендарями та орендодавцями.

4. Інформаційне забезпечення відносин оренди майна

4.1. Відділ з питань управління майном виконавчого апарату районної ради веде єдиний реєстр об’єктів спільної власності територіальної громади району, яке може бути передане в оренду або знаходиться в оренді (далі - реєстр).
4.2. До реєстру включається інформація щодо назви об’єкта, його місцезнаходження, вартісних, кількісних та якісних показників, статуту (вільний, знаходиться в оренді, повному господарському віданні, оперативному управлінні тощо) способу надання в оренду (на конкурсних засадах або поза конкурсом), інша інформація.
4.3 Перелік об’єктів, які можуть бути передані в оренду, оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційному веб- сайті орендодавця (за наявністю).
4.4. Інформація, включена до єдиного реєстру, є відкритою та надається на письмовий запит будь-якої заінтересованої особи безоплатно.
4.5. Інформація про конкурс на право оренди майна спільної власності територіальної громади оприлюднюється відповідно до розділу 6 цього Положення.

5. Порядок набуття майна в оренду

5.1. Рішення про надання в оренду об’єктів нерухомого майна приймається виключно на сесії районної ради відповідно до діючого законодавства.
5.2. Відділ з питань управління майном виконавчого апарату районної ради готує та виносить на розгляд постійних комісій районної ради відповідні матеріали .
5.3 Постійні комісії розглядають надані матеріали та надають свої рекомендації щодо можливості їх вирішення. Причина відмови зазначається у рекомендації комісії.
5.4. На основі рекомендацій постійних комісій готується проект рішення на розгляд сесії районної ради. Остаточне рішення про надання нерухомого майна в оренду приймається на пленарному засіданні районної ради..
5.5. Орендодавець протягом 15 днів після прийняття рішення про оренду розміщує в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб- сайті (за наявністю) оголошення про намір передати майно в оренду.

5.6. Особи, які бажають отримати в оренду комунальне майно, протягом 10 робочих днів після розміщення оголошення подають заяву до орендодавця.
5.7. У заяві про оренду зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності), місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформація про засоби зв”язку з ними ,комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.
5.8. До заяви додаються:
 Виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців;
 копії установчих документів (для юридичних осіб);
 копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи – суб´єкта підприємницької діяльності);
 копія довідки про взяття на облік платника податку;
 копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (у випадку, якщо заявник має намір займатись в орендованому приміщенні діяльністю, що підлягає ліцензуванню);
 узгодження балансоутримувача щодо можливості передачі в оренду майна.
Перелічені документи подаються засвідченими підписом та печаткою заявника, який несе відповідальність за їх достовірність.
5.9. Заяви з пропозиціями щодо оренди комунального майна реєструються районною радою.
Протягом трьох робочих днів після закінчення строку прийняття заяв орендодавець своїм розпорядженням ухвалює рішення про результати вивчення попиту на об’єкти оренди.
У разі якщо подано лише одну заяву, конкурс на право оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.
У разі надходження двох і більше заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди майна відповідно до розділу 6 даного Порядку.
5.10. Відділ з питань управління майном виконавчого апарату районної ради протягом десяти робочих днів з дня прийняття розпорядження письмово повідомляє заявника щодо можливості або неможливості укладання договору оренди, а у разі надходження двох і більше заяв – про оголошення конкурсу.
5.11. Заявнику може бути відмовлено в передачі комунального майна в оренду у випадку:
 прийняття районною радою рішення про приватизацію;
 прийняття рішення про реконструкцію об’єкта;
 включення майна до переліку об’єктів, які не можуть бути передані в оренду;
 резервування об´єкта оренди для розміщення органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій комунальної власності;
 відсутні (або надані не в повному обсязі) матеріали та документи, передбач п. 5.8 Положення;
 орендодавець прийняв рішення про укладання договору оренди нерухомого майна з бюджетною організацією;
 в інших випадках, якщо цього потребують інтереси територіальної громади району.

5.12. У разі надходження заяви від бюджетних установ, організацій заяви інших осіб не розглядаються.


6. Порядок проведення конкурсу на право оренди нерухомого майна

6.1. Порядок розроблено відповідно до частини першої статті 7 та частини сьомої статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна", згідно з Порядком проведення конкурсу на право оренди державного майна, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 13 жовтня 2004 року № 2149 (із змінами , внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна України № 768 від 16 травня 2007 р., № 1384 від 19 листопада 2008 р., № 1495 від 15 грудня 2008 р.), з метою визначення порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району у випадках, передбачених чинним законодавством України.
6.2. Порядок поширюється на такі об´єкти оренди: цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) та нерухоме майно - будівлі, споруди, приміщення, та інше окреме індивідуально визначене майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району.
6.3. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.
6.4. Надання в оренду комунального майна за конкурсом полягає у його передачі у розпорядження і користування тим суб´єктам підприємницької діяльності, які запропонували кращі умови забезпечення вирішення пріоритетних економічних і соціальних напрямків розвитку району, подальшої експлуатації об´єктів оренди, за рівних умов, найвищу плату за оренду майна.
6.5. Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах за ініціативою уповноваженого органу або за наявності заяв від фізичних чи юридичних осіб, крім випадків, передбачених пунктом 2.6. цього Положення, про що приймається відповідне розпорядження або наказ Орендодавця.
6.6. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на орендодавця.
6.7. Оголошенню конкурсу передує підготовка Орендодавцем наступного пакету документів:
 висновку балансоутримувача, що об’єкт не заборонено для передачі в оренду;
 технічного паспорту об”єкта, виготовленого КП “ММБТІ”;
 свідоцтва про право власності на об’єкт оренди (у разі його відсутності) ;
 незалежної оцінки об´єкта оренди .
6.6. Рішення про оголошення конкурсу, визначення умов конкурсу та дату його проведення приймається конкурсною комісією.

6.7. Конкурсна комісія
6.7.1. Конкурс на право оренди об´єкта (далі - конкурс) проводить конкурсна комісія, утворена органом, уповноваженим управляти майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району (далі- орган управління).
6.7.2.Комісія може бути утворена як для визначення орендаря одного конкретного об´єкта, так і для визначення орендарів всіх об´єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном. Конкурс полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату при забезпеченні виконання інших умов конкурсу
6.7.3. Комісія утворюється в кількості 7 осіб. Склад комісії затверджується розпорядженням органу управління майном.
6.7.4. До складу конкурсної комісії (далі-комісія) входять представники органу, уповноваженого управляти відповідним майном, та депутати районної ради.
6.7.5. Основними завданнями та функціями комісії є:
- визначення умов та терміну проведення конкурсу;
- розгляд матеріалів і пропозицій учасників конкурсу та підготовка для затвердження Орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
- проведення конкурсу з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону протягом 7 робочих днів після затвердження Орендодавцем списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій розміру орендної плати;
- складання протоколів та подання їх на затвердження Орендодавцю.
6.7.6. Комісія під час своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до фахівців органу, уповноваженого управляти відповідним майном, Жовтневої районної адміністрації та інших.
6.7.7. Комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.
6.7.8. Керує діяльністю комісії й організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників органу управління майном. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії.
Голова комісії має ухвальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділилися порівну.
З числа представників орендодавця призначається заступник голови комісії, який виконує обов’язки голови комісії , у разі його відсутності.
6.7.9. Засідання комісії є закритими., крім засідання, під час якого проводиться конкурс з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону. У разі потреби отримання додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
Відповідальні працівники органу управління Майном, орендодавця, члени кимісії з числа депутатів районної ради, які забезпечують проведення конкурсу, в установленому законодавством порядку несуть відповідальність за розголошення:
інформації:про учасників конкурсу, їх кількість та їх конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
інформація, яка міститься в документах, наданих учасниками конкурсу;
інформація про режим роботи та склад конкурсної комісії.
6.7.10. Засідання комісії є правомочними за умови участі в них не менше 4 осіб.
6.7.11. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.
6.7.12. Питання припинення діяльності конкурсної комісії, внесення змін до її складу вирішуються шляхом прийняття відповідного наказу орендодавця.

6.8. Умови проведення конкурсу.

6.8.1. Фіксовані умови конкурсу (надалі – конкурсні умови) – це вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими й незмінними для всіх учасників конкурсу.
6.8.2. Завдання конкурсу на право оренди комунального майна визначаються виходячи з таких інтересів територіальної громади, як отримання найвищого розміру орендної плати, забезпечення утримання комунального майна в належному стані (тобто виключення можливості його погіршення), а також отримання інших соціально-економічних вигод, запропонованих учасниками конкурсу.
6.8.3. Конкурсні умови щодо експлуатації об’єкта оренди визначаються конкурсною комісією та повинні бути виваженими з точки зору реальних можливостей учасників конкурсу.
6.8.4. Фіксованими умовами конкурсу є:
 розмір орендної плати ;
 ефективне використання об´єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
 дотримання вимог експлуатації об´єкта;
 компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об´єкта оренди, виготовлення технічної документації КП «ММБТІ», публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ.
При визначенні стартової орендної плати у випадку , якщо цільове призначення встановлюється до проведення конкурсу застосовується орендна ставка відповідно до цільового призначення, визначеного цим Положенням, в інших випадках — застосовуються відсоток як для іншого використання..
Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об´єкта оренди, можуть бути:
 здійснення певних видів ремонтних робіт;
 виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
 збереження/створення нових робочих місць;
 вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об´єкта;
 створення безпечних та нешкідливих умов праці;
 дотримання умов належного утримання об´єктів соціально - культурного призначення;
 інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним майном.
6.8.5. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення на конкурс.

6.9. Оголошення конкурсу.

6.9.1. У разі надходження двох або більше заяв про оренду відповідного майна Орендодавець у 10 – денний строк після останнього дня прийняття заяв забезпечує публікацію оголошення про конкурс.
6.9.2. Оголошення про проведення конкурсу подається Орендодавцем шляхом опублікації інформації, зазначеної в пункті 6.9.3. у районній газеті «Вісник Жовтневщини», а за необхідністю – у газетах «Южная правда» та «Рідне Прибужжя». Оголошення публікується не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:
6.9.3 Інформація про комунальне майно, яке підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах, повинна містити такі відомості:
 назву об’єкта оренди та його місцезнаходження;
 характеристику об’єкта оренди (кількісні, якісні показники тощо);
 стартовий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць;
 адресу, номер телефону, години роботи організатора конкурсу;
 кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;
 час та місце проведення конкурсу;
 фіксовані умови конкурсу щодо експлуатації об’єкта оренди;
 час та місце ознайомлення з об’єктами оренди;
 іншу необхідну інформацію.
6.9.4. Умови проведення конкурсу публікуються на офіційному сайті районної ради.
Одночасно всі особи, що подали заяви про оренду з документами, передбаченими Переліком до оголошення конкурсу, письмово повідомляються Орендодавцем про проведення конкурсуі необхідність подання письмових пропозицій відповідно до умов конкурсу.

6.10. Подача заяви
6.10.1. У заяві про участь у конкурсі на оренду комунального майна, яка подається орендодавцю, зазначається інформація відповідно до п.5.2 цього Положення.
6.10.2. До заяви додаються документи, визначені Наказом Фонду державного майна України від 14 листопада 2005 N 2975 "Про затвердження Переліку документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна, що належить до державної власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 16 січня 2006 р. за N 29/11903, крім позицій 3,4,6,17,21,23 Переліку а також документи, які передбачені умовами проведення конкурсу.
Якщо учасник конкурсу вже подавав заяву про оренду, яка стала підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу.
6.10.3. Відомості про учасника конкурсу:
для учасників, які є юридичними особами:
документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;
копії статуту або положення (завірена нотаріально);
виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;

копія довідки органу статистики про включення орендаря до ЄДРПОУ (завірена заявником);
належним чином оформлену довіреність (наказ про призначення директора), видану представнику заявника;
копію довідки про взяття на облік платника податку (завірена заявником);
відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
довідку від учасника конкурсу про те, що до нього не порушено справу про банкрутство;
для учасників, які є фізичними особами- суб’єктами підприємницької діяльності:
копію паспорта (стор. 1,2, 11 (завірені заявником), або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;
копія ідентифікаційного коду (завірена заявником);
виписка або витяг з Єдиного державного реєстру фізичних осіб - підприємців;
декларацію про доходи (заповнену власноруч заявником) .
Учасники повідомляють про засоби зв’язку з ними.
6.10.4 Зобов´язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу, крім розміру орендної плати, пропозиція щодо якого вноситься учасником конкурсу в день проведення конкурсу, та забезпечення виконання забов’язання щодо сплати орендної плати , які включаються до проекту договору оренди.
6.10.5. Додаткові пропозиції до договору оренди (у разі оренди цілісного майнового комплексу - обсяг ресурсів, які будуть залучені, продукція, послуги, ринки збуту, джерела сировини і матеріалів тощо; у разі оренди нерухомості - варіанти поліпшення орендованого майна).
6.10.6. Пропозиції учасників конкурсу до проекту договору оренди мають відповідоти умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні про конкурс, та чинному законодавству України. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення про конкурс.
Конкурсні пропозиції (крім пропозиції розміру орендної плати) надаються в запечатаному конверті з написом «На конкурс», на конверті має буди зазначений об’єкт оренди та назва учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії.
6.10.7. Якщо заявник подавав звернення про оренду, яке стало підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає додаткові пропозиції відповідно до умов конкурсу без додаткової заяви.
6.10.8. Реєстрація учасників конкурсу:
Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, у якій зазначається:
порядковий номер учасника;
прізвище, ім’я , по батькові фізичної особи або представника юридичної особи (назва юридичної особи);
Дані про об’єкт оренди.
Документи переможців конкурсу зберігаються протягом дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу комісії.
6.10.8.. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені пунктами 6.10.1 та 6.10.2. цього Положення.
6.10.9. Реєстрація учасників конкурсу припиняється за 5 календарних днів до дати проведення конкурсу.
Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає розголошенню.

6.11. Процедура проведення конкурсу

6.11.1. Конкурс проводиться з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов´язаннями учасника конкурсу.
6.11.2. Пропозиції (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) та інші матеріали учасників конкурсу надаються до підрозділу орендаря, який відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденцію, у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу. Ці конверти передаються голові комісії перед черговим засіданням комісії, на якому вони розпечатуються.
6.11.3. Надані учасниками конкурсу матеріали і пропозицій (крім пропозицій щодо розміру орендної плати) розглядаються на засіданні комісії по проведенню конкурсу з метю формування списку учасників, допущених до подання конкурсних пропозицій орендної плати. Зазначений список затверджується Наказом орендодавця. Орендодавець протягом робочого дня після затвердження списку повідомляє учасників конкурсу тими засобами зв’язку, які вони обрали, про їх допущення або недопущення (із зазначенням підстав) до подання конкурсних пропозицій орендної плати.
У разі надходження однієї пропозиції , яка відповідає умовам конкурсу, з особою, яка її подала, укладається договір оренди.
У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ.
6.11.4. У разі надходження двох або більш пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець визначається комісією за критерієм найбільшої орендної плати за перший /базовий місяць оренди.
У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного коммунального майна в оренду поза конкурсом згідно вимог чинного законодавства та цього Положення, комісія приймає протокольне рішення про укладення договору оренди з зазначеним заявником відповідно до законодавства. За наявності кількох пропозицій від таких осіб договір оренди укладається з особою, заява від якої надійшла раніше.
6.11.5. На дату проведення конкурсу комісія проводить відкрите засідання за участю учасників конкурсу (їх відповідальних осіб). На засіданні можуть бути присутні представники засобів масової інформації та інші заінтересовані особи. На цьому засіданні уповноважені особи учасників конкурсу подають свої конкурсні пропозиції щодо розміру орендної плати за перший/базовий місяць в запечатаних непрозорих конвертах. Секретар комісії реєструє в протоколі засідання комісії кожного учасника конкурсу, який подав конкурсну пропозицію орендної плати, із зазначенням дати, часу та імені уповноваженої особи, і видає їй картку з номером учасника. На конвертах зареєстрованих учасників конкурсу робиться відмітка про реєстрацію із зазначенням номера учасника.
6.11.6. Учасники конкурсу (їх уповноважені особи) можуть вкинути до прозорої скриньки тільки зареєстровані конверт из конкурсними пропозиціями орендної плати. Реєстрація конкурсних пропозицій завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.
6.11.7. Голова комісії ( у разі його відсутності- заступник голови комісії) в присутності членів комісії та зацікавлених осіб дістає зі скриньки конверт из конкурсними пропозиціями, розпечатує конверти і оголошує зміст пропозиції у порядку послідовності реєстраційних номерів. Конкурсні пропозиції, у яких зазначена вартість орендної плати нижча, ніж зазначена в умовах конкурсу, до уваги не беруться, а особи, які їх подали, до подальшої участі в конкурсі не допускаються. Такі конкурсні пропозиції заносяться до протоком із поміткою «не відповідає умовам конкурсу».
6.11.8. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій орендної плати конкурс проводиться у вигляді торгів «з голосу» головою комісії ( у разі його відсутності- заступником голови комісії). Початком цього етапу конкурсу вважається момент оголошення головою комісії найвищеї орендної плати, запропонованої учасниками у конкурсних пропозиціях, яка вважається початковою платою торгів. Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції. Якщо після триразового оголошення розміру орендної плати не буде запропоновано більший розмір орендної плати, голова комісії оголошує про набуття права на оренду учасником, який запропонував найвищу орендну плату.
6.11.9. У процесі визначення учасника, який запропонував найвищій розмір орендної плати, учаники конкурсу піднімають картку зі своїм номером, повернутим до голови комісії, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують бланк пропозицій, в якому зазначається реєстраційний номер учасника і запропонована сума. Забезпечення учасника зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.
6.11.10. Збільшення ціни здійснюється учасниками з кроком, який устанавлюється конкурсною комісією, але не може бути меншим за 1% початкової ціни. Якщо після того, як голова комісії тричі оголосив останню ціну, від учасників конкурсу не надійдуть пропозиції щодо більш високої ціни, голова комісії оголошує «Вирішено», називає номер учасника, який запропонував найвищу ціну (розмір орендної плати за перший/ базовий місяць оренди), і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники конкурсу підписують бланк про відсутність пропозицій.
6.11.11. Учасник, який під час конкурсу не виконує вимоги цього Порядку, за рішенням комісії видаляється з конкурсу, про що робиться запис у протоколі.
6.11.12. Після закінчення засідання комісії, на якому визначався учасник, який запропонував найвищій розмір орендної плати, складається протокол, у якому зазначаються: відомості про учасників; встановлена на торгах початкова орендна плата, пропозиції учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результат конкурсу. Протокол не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії і переможцем конкурсу.
6.11.13. Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його всіма членами комісії і переможцем конкурсу затверджеється орендодавцем, який протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.
6.11.14 У разі якщо переможцем конкурсу стане суб’єкт малого підприємництва, який провадитиме виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах, запропонована ним орендна плата визначається з урахуванням коефіцієнта, передбаченого Методикою розрахунку і порядком використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району даного Положення.
6.11.15. Конкурс визнається таким, що не відбувся , у випадках:
 наявності рішення судових органів про скасування результатів конкурсу;
 відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди;
 у разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу.
6.11.16. Документи переможців конкурсу зберігаються протягом терміну дії договору оренди, інших учасників, а також претендентів, яких не допущено до участі у конкурсі, протягом одного місяця і можуть бути повернуті за їх письмовою заявою після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії.

7. Укладання договору оренди.

7.1. Договір оренди комунального майна укладається на підставі:
- протоколу про результати конкурсу, підписаного та затвердженого у порядку, встановленому цим Положенням ;
- розпорядження Орендодавця щодо передачі в оренду майна без проведення конкурсу згідно з чинним законодавством та цим Положенням;
- наказу комунальних підприємств, організацій, установ про надання в оренду індивідуально визначеного майна.
7.2. Укладанню договору оренди поза конкурсом передує підготовка за рахунок заявника наступного пакету документів:
- незалежної оцінки об´єкта оренди ;
- договору страхування об’єкта оренди;
Після надання зазначеного пакету документів Орендодавець готує проект договору на протязі 15 днів та направляє його орендарю. У разі згоди з умовами, визначеними в договорі оренди , орендар підписує його та передає орендодавцю на протязі 15-ти робочих днів.
У разі ненадання заявником вищезазначених документів протягом 3-х місяців з моменту прийняття розпорядження або наказу орендодавця щодо оренди відповідного комунального майна, він втрачає право на укладання такого договору оренди, про що видається наказ або розпорядження Орендодавця.
У разі неповернення переможцем конкурсу підписаного проекту договору оренди протягом 15 - ти робочих днів зі дня видачі , він втрачає право на оренду відповідного майна, про що приймається наказ орендодавця.
7.3. Орендодавець протягом 15 робочих днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 15 робочих днів повертає Орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата в гривнях у розмірі, запропонованому переможцем конкурсу та інші пропозиції переможця конкурсу.
У разі неповернення переможцем конкурсу підписаного проекту договору оренди протягом 15 - ти робочих днів зі дня видачі (без пояснення причини несвоєчасного повернення) , він втрачає право на оренду відповідного майна, про що приймається наказ орендодавця.
Пояснення має містити об’єктивні причини та підтвердні документи.
7.4. Поза конкурсом орендодавець укладає договори оренди на підставі типового договору, за конкурсом - з урахуванням зобов’язань переможця конкурсу.
7.6. Строк дії договору оренди визначається за погодженням сторін. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця до закінчення дії договору та одного місяця після його закінчення, договір вважається продовженим на такий термін і на тих умовах, які були передбачені договором з урахуванням змін у законодавстві на дату продовження.
7.7. Спори, які виникають у ході укладання договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.
7.8. Передача об’єкта оренди здійснюється в терміни, установлені за згодою сторін відповідно до договору оренди, та оформлюється актом приймання – передавання, який підписується уповноваженими представниками сторін.
7.9.Надання комунального майна в суборенду дозволяється лише за наявності письмового дозволу орендодавця за попереднім погодженням з балансоутримувачем у вигляді затвердження

14 грудня 2012 року №25

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Жовтневого району ХХІV сесія шостого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», у зв’язку з внесенням змін до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 «Про методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна»та набранням чинності Закону України від 21 квітня 2011 року №3269 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо орендних відносин», з метою приведення рішення районної ради, яке регулює орендні відносини до вимог чинного законодавства, забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області, затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня2011 року № 20, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

Голова районної ради М.І. Тимощук


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_14.12.2012_№_25


Зміни, що вносяться до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, міст Миколаївської області
1. Назву відділу з питань управління майном виконавчого апарату районної ради замінити на відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району.
2. Пункт 2.6 розділу 2. «Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин» доповнити новим абзацом у наступній редакції:
«- суб’єктів виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої компанії».

3. Пункт 5.5. Розділу 5. «Порядок набуття майна в оренду» доповнити другим абзацом в наступній редакції :
«Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:
- Назва і адреса об’єкта, про оренду якого надійшла заява. У разі нерухомого майна – також реєстровий номер.
- Балансоутримувач об’єкта, про оренду якого надійшла заява. Контактний телефон органу управління майном.
- Площа і вартість за незалежною оцінкою на таку-то дату об’єкта оренди.
- Максимально можливий строк оренди, погоджений органом управління.
- Мета використання об’єкта, погоджена органом управління.
- Останній день прийняття заяв про оренду – а саме: 10-й робочий день після розміщення оголошення про оренду. Адреса, факс орендодавця, на які можуть надаватись заяви.
- Роз’яснення, що у разі надходження декількох заяв буде оголошений конкурс на право оренди майна.
- Оголошення розміщується у засобах масової інформації та на веб- сайті.

4. Перше речення пункту 7.6. розділу 7. «Укладання договору оренди» викласти у наступній редакції:
«Термін договору оренди не може бути меншим, ніж п’ять років, якщо орендар не запропонував менший термін».
5. Пункт 8.5 Розділу 8. «Зміни та розірвання договору оренди» викласти у наступній редакції:
«У разі якщо орендна плата була визначена за результатами конкурсу і перевищує стартову на конкурсну надбавку, у випадках перерахування орендної плати в зв’язку зі зміною Методики її розрахунку та/або за результатами нової оцінки, новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за Методикою розрахунку на конкурсну надбавку, скореговану на індекс інфляції за період оренди».
6. Додаток №1 Розділу 11. «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району» викласти у наступній редакції:

ОРЕНДНІ СТАВКИ

за використання цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району

Цілісні майнові комплекси підприємств (їх структурних підрозділів) спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району за функціональним призначенням: Орендна ставка, відсоток
тютюнової промисловості, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів заводів (що виробляють виноробну продукцію) 25
з виробництва електричного та електронного устаткування, деревини та виробів з деревини, меблів, з організації концертно-видовищної діяльності та виставкової діяльності, ресторанів, морського, залізничного та автомобільного транспорту, торгівлі, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, кольорової металургії, нафтогазодобувної промисловості 20
електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв’язку, швейної та текстильної промисловості, ресторанного господарства (крім ресторанів), з виробництва транспортних засобів, устаткування та їх ремонту, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів, лісового господарства, рибного господарства, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, ви добудування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій, паливної промисловості, побутового обслуговування 16
Сільського господарства, харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та винорбної промисловості), радгоспів-заводів, крім тих, що виробляють виноробну продукцію, металообробки, освіти, науки та охорони здоров’я, легкої (крім швейної і текстильної) промисловості, з виробництва будівельних матеріалів 12
інші об’єкти 10

6. Пункт 11.10.3 розділу 11.10 Методики розрахунку та порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району доповнити другим абзацом у наступній редакції : « У разі оренди нерухомого майна Жовтневою районною організацією ВФСТ «Колос» та кредитною спілкою «Лікарняна каса» коефіцієнт бізнес- прибавливості не застосовується.
7. Додаток №2 Розділу 11. «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району» викласти у наступній редакції:
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим
призначенням Орендна
ставка,
відсотків
1. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів,
пунктів обміну валюти 45
2. Розміщення: 40
фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських,
дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств
нерухомості), банкоматів
ресторанів з нічним режимом роботи
торговельних об´єктів з продажу ювелірних виробів,
виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного
каміння, антикваріату, зброї
операторів телекомунікацій, які надають послуги з
рухомого (мобільного) зв´язку, операторів та
провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з
доступу до Інтернет
3. Розміщення: 30
виробників реклами
салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв,
кабінетів масажу, тренажерних залів
торговельних об´єктів з продажу автомобілів
зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
4. Організація концертів та іншої
видовищно-розважальної діяльності 25
5. Розміщення суб´єктів господарювання, що провадять
туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
6. Розміщення суб´єктів господарювання, що провадять
діяльність з ремонту об´єктів нерухомості 21
7. Розміщення: 20
клірингових установ
майстерень, що здійснюють технічне обслуговування
та ремонт автомобілів
майстерень з ремонту ювелірних виробів
ресторанів
приватних закладів охорони здоров´я
суб´єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і провадять господарську
діяльність з медичної практики
розміщення торговельних об´єктів з продажу
окулярів, лінз, скелець
суб´єктів господарювання, що провадять діяльність
у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування
редакцій засобів масової інформації:
- рекламного та еротичного характеру
- тих, що засновані в Україні міжнародними
організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб
інших держав, осіб без громадянства
- тих, де понад 50 відсотків загального обсягу
випуску становлять матеріали іноземних засобів масової
інформації
- тих, що засновані за участю суб´єктів
господарювання, одним із видів діяльності яких є
виробництво та постачання паперу, поліграфічного
обладнання, технічних засобів мовлення
8. Розміщення: 18
крамниць-складів, магазинів-складів
турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків
торговельних об´єктів з продажу:
- непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових
виробів
- промислових товарів, що були у використанні
- автотоварів
- відео- та аудіо продукції
- офісних приміщень
9. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів,
діяльність яких спрямована на організацію та
проведення занять різними видами спорту 17
10. Розміщення: 15
суб´єктів господарювання, що надають послуги,
пов´язані з переказом грошей
бірж, що мають статус неприбуткових організацій
кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що
здійснюють продаж товарів підакцизної групи
ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій
ветеринарної медицини
суб´єктів господарювання, що провадять діяльність з
організації шлюбних знайомств та весіль
складів
суб´єктів господарювання, що провадять діяльність з
вирощування квітів, грибів
11. Розміщення: 13
закладів ресторанного господарства з постачання
страв, приготовлених централізовано для споживання в
інших місцях
суб´єктів господарювання, що надають послуги з
утримання домашніх тварин
12. Розміщення: 12
суб´єктів господарювання, що діють на основі
приватної власності і надають послуги з перевезення та
доставки (вручення) поштових відправлень (кур´єрська
служба)
стоянок для автомобілів
13. Розміщення: 10
комп´ютерних клубів та інтернет-кафе
ветеринарних аптек
рибних господарств
приватних навчальних закладів
суб´єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
торговельних об´єктів з продажу книг, газет і
журналів, виданих іноземними мовами
суб´єктів господарювання, що здійснюють проектні,
проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи
видавництв друкованих засобів масової інформації та
видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами
редакцій засобів масової інформації, крім
зазначених у пункті 10 Методики та пункті 8 цього
додатка
14. Проведення виставок непродовольчих товарів без
здійснення торгівлі 10
15. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають
продовольчі товари 9
16. Розміщення: 8
кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не
здійснюють продаж товарів підакцизної групи
аптек, що реалізують готові ліки
торговельних об´єктів з продажу продовольчих
товарів, крім товарів підакцизної групи
17. Розміщення: 7
торговельних об´єктів з продажу ортопедичних
виробів;
ксерокопіювальної техніки для надання населенню
послуг із ксерокопіювання документів
18. Проведення виставок образотворчої та книжкової
продукції, виробленої в Україні 7
19. Розміщення: 6
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи
фірмових магазинів вітчизняних промислових
підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють
товари підакцизної групи
об´єктів поштового зв´язку на площі, що
використовується для надання послуг поштового зв´язку
суб´єктів господарювання, що надають послуги з
перевезення та доставки (вручення) поштових
відправлень
торговельних об´єктів з продажу поліграфічної
продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіопродукції, що призначається для навчальних
закладів
20. Розміщення: 5
державних закладів охорони здоров´я, що частково
фінансуються з державного бюджету, та закладів охорони
здоров´я, що фінансуються з місцевого бюджету
оздоровчих закладів для дітей та молоді
санаторно-курортних закладів для дітей
державних навчальних закладів, що частково
фінансуються з державного бюджету, та навчальних
закладів, що фінансуються з місцевого бюджету
торговельних об´єктів з продажу книг, газет і
журналів, виданих українською мовою
відділень банків на площі, що використовується для
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
21. Розміщення: 4
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів
підакцизної групи, у навчальних закладах та військових
частинах
громадських вбиралень
камер схову
видавництв друкованих засобів масової інформації та
видавничої продукції, що видаються українською мовою
22. Розміщення: 3
аптек на площі, що використовується для
виготовлення ліків за рецептами
майстерень художників, скульпторів, народних
майстрів площею менш як 50 кв. метрів
органів місцевого самоврядування
науково-дослідних установ, крім бюджетних
23. Розміщення: 2
аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами
бібліотек, архівів, музеїв
торговельних об´єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
24. Розміщення: 1
закладів соціального захисту для бездомних
громадян, безпритульних дітей та установ, призначених
для тимчасового або постійного перебування громадян
похилого віку та інвалідів
державних та комунальних позашкільних навчальних
закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та
молоді) та дошкільних навчальних закладів
25. Розміщення транспортних підприємств з:
перевезення пасажирів 15
перевезення вантажів 18
26. Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних
та благодійних організацій на площі, що не
використовується для провадження підприємницької
діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів 3
понад 50 кв. метрів 7
28. Розміщення громадських організацій інвалідів на
площі, що не використовується для провадження
підприємницької діяльності і становить:
не більш як 50 кв. метрів 1
понад 100 кв. метрів 7
29. Інше використання нерухомого майна 15


_____________________________________________________


06 березня 2014р. №15

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Жовтневого району ХХХVІ сесія шостого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» (із змінами та доповненнями), Постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року №629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (із змінами та доповненнями), з метою врегулювання орендних відносин відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області (далі – Положення) , затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня 2011 року №20, зміни та доповнення, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

Голова районної ради М.І. Тимощук


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_06.03.2014р №15_


Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, Жовтневого району Миколаївської області

- У розділі 2. «Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин» абзац другий пункту 2.3 викласти у наступній редакції:
«При цьому не забороняється передача в орендне користування об’єктів освіти:
- допоміжних приміщень та міст загального користування площею до 6 кв.м. під діяльність, яка сприяє навчальному процесу;
- приміщень спортивних кімнат та спортивних залів поза часом навчального процесу для проведення заходів, що сприяють популяризації розвитку спорту серед учнів та молоді району;
- приміщень у шкільних їдальнях та допоміжних приміщень до них під розміщення шкільних буфетів (за наявності висновку та погодження керівника навчального закладу та погодження відділу освіти райдержадміністрації).

У розділі 10 «Поліпшення майна. Використання амортизаційних відрахувань» пункт 10.4 доповнити абзацом другим у такій редакції :
«Послуги з проведення незалежної оцінки об’єкта оренди (актів, що входять до складу об’єкта оренди) та аудиторської перевірки об’єкта оренди оплачує орендар.

- У розділі 11 «Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду
Майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району»:
1) пункт 11.5 доповнити абзацом п’ятим у такій редакції :
« Якщо майно використовується протягом неповного календарного року або місяця орендна плата нараховується відповідно до плану - графіка використання орендарем орендованого майна на основі орендної плати за попередні місяці, з урахуванням індексу інфляції за місяці, протягом якого орендар не використовував майно, відповідно до місяця використання;
2) підпункт 11.8.3 доповнити абзацом другим у наступній редакції:
«Якщо індекс інфляції менший за 1, то за такий період приймається індекс інфляції рівний 1».
3) підпункт 11.10.10 пункту 11.10 викласти в такій редакції:
«Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, комунальними установами, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету (обласного, районного, міського), державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об´єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв´язку, що їх розповсюджують, товариством Червоного Хреста та його місцевими організаціями а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.
Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції» .

- У розділі 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» пункт 12.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Витрати на охорону адміністративної будівлі та денне чергування в приміщенні по проспекту Жовтневий, 306 у 2013 році та наступних роках несе виключно балансоутримувач».
-У розділ 16 «Типовий договір оренди» пункт 11.1 «Додатки» доповнити новим абзацом у такий редакції:
«план - графік використання Орендарем орендованого майна (у разі користування майном погодинно , добово або неповний календарний рік)».


_____________________________________________________


26 червня 2015 р. №12

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Жовтневого району ___ сесія шостого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу» (із змінами та доповненнями), Постанову Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року №629 «Про затвердження Методики оцінки об’єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів» (із змінами та доповненнями), з метою врегулювання орендних відносин відповідно до вимог чинного законодавства та забезпечення ефективного використання комунального майна шляхом надання його в оренду районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області (далі – Положення) , затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня 2011 року №20, зміни та доповнення, що додаються.
Дані зміни до Положення про оренду майна вступають в силу з 01 січня 2015 року.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.


Голова районної ради М.І. Тимощук

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_26.06.2015р._№12_

Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, Жовтневого району Миколаївської області

- Пункт 8.5 розділу 8 «Зміни та розірвання договору оренди» викласти у наступній редакції :
«У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об’єкта оренди була зроблена більш як три року тому, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об’єкта оренди.
Якщо орендна плата при передачі майна в оренду була визначена за результатами конкурсу і перевищувала стартову на конкурсну надбавку, у випадках перерахування орендної плати за результатами нової оцінки , новий розмір орендної плати визначається шляхом збільшення суми, визначеної за Методикою розрахунку на конкурсну надбавку, скореговану на індекс інфляції за період оренди».
- Підпункт 11.10.10 пункту 11.10 викласти в такій редакції:
«Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, комунальними установами, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджету (обласного, районного, міського), державними та комунальними телерадіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих об´єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, підприємствами зв´язку, що їх розповсюджують, товариством Червоного Хреста та його місцевими організаціями , Жовтневою районною організацією ВФСТ «Колос» а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування становить 1 гривню.
- У розділі 16 «Типовий договір оренди» пункт 5.4 підрозділу 5 «Обов’язки Орендаря» викласти у такий редакції:
« Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна (крім підвідних та внутришньобудинкових інженерних мереж та комунікацій). Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна».
У розділі 16 «Типовий договір оренди» підрозділ 8 «Права Орендодавця» доповнити пунктом 8.5 у такий редакції:
«У разі необхідності проводити поточний та капітальний ремонт підвідних та внутришньобудинкових мереж та комунікацій Майна, що перебуває у строковому платному користуванні».

____________________________________________________

  

Про внесення змін до  Положення    про  оренду майна, що є  спільною власністю територіальних     громад   сіл,     селищ, Вітовського району

          ____ сесія сьомого скликання

 

         Відповідно до частини другої статті 43 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питань щодо належного утримання нерухомого майна на період до  передачі його в оренду, районна  рада

 

         ВИРІШИЛА:

 

         1. Внести зміни  до  Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області (далі – Положення) , затвердженого рішенням Вітовської районної ради від 24 червня 2011 року №20,  зміни та доповнення, що додаються.

         Дані зміни  до Положення про оренду майна вступають з дати прийняття цього рішення.

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.

 

 

Голова районної ради                                                                          І.С. Матвєєв

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення «Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області» 

 

         Метою приймання рішення про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ  Вітовського району Миколаївської області, затвердженого рішенням районної ради від 24 червня 2011 року №20 є більш чітке визначення переліку  витрат балансоутримувача   на утримання нерухомого  майна, що належить територіальній громаді району на правах комунальної власності та у певний час не передане у платне користування. .
       
Визначена мета не може бути досягнута діючим Положенням, що не в повній мірі відповідає на сьогодні вимогам та потребам територіальної громади і тому вимагає внесення змін та доповнень.

Механізми і заходи для розв'язання проблеми:

 - внесення окремих уточнень та доповнень у розділ 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» з питань компенсування   балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні.

        Характеристика очікуваних соціально-економічних наслідків запровадження передбачених заходів:

        Запропоновані зміни до Положення про оренду майна,
що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області  матиме наслідком можливість компенсування   балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні для запобігання  порушення претензійних справ з питань заборгованості за енергоносії та попередження нарахування штрафних санкцій надавачами послуг.

 

     Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторногоакта:

    Для приймання змін та доповнень до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області  немає перешкод правового чи економічного характеру.

 

 

            Очікувані результати прийняття акта:

     Чітке визначення переліку  витрат балансоутримувача   на утримання нерухомого  майна, що належить територіальній громаді району на правах комунальної власності та у певний час не передане у платне користування для можливості проведення розрахунків з енергопостачальними організаціями.

 

 

      Термін дії запропонованого регуляторного акту довгостроковий і буде діяти до прийняття змін або до його скасування.

 

 

           Показниками результативності запропонованих змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області будуть:
- визначення механізму компенсування балансоутримувачем вартості послуг з утримання приміщень, що у певний час не перебувають у платному користуванні , відсутність порушення претензійних справ проти власника нерухомо майна та відсутність штрафних санкцій за несплату послуг.

    Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуся   шляхом відстеження витрат на утримання площі, що не передана у платне користування за звітний період у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.

           Базове відстеження результативності внесення змін до Положення  здійснюється до дня набрання чинності шляхом обробки  результатів статистичних даних.

           Повторне відстеження буде проводитись через рік після набрання чинності регуляторного акту з використанням показників результативності.


           Термін, протягом якого від фізичних і юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного регуляторного впливу.
            
Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом одного місяця, підлягають розгляду. За результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю або частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

 

           Зауваження та пропозиції приймаються за адресою:

Поштова адреса: 54050 м. Миколаїв,проспект Богоявленський , 306. Відділ з питань  інвестиційної діяльності та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району телефон: 64-48-38.

Контактна особа: Єрохіна Зінаіда Володимирівна

 

 

 

                  Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту
 

Вітовська  районна рада  повідомляє про наміри щодо внесення змін до Положення  про оренду майна, що є  спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району Миколаївської області,  затвердженого рішенням Жовтневої районної ради від 24 червня 2011 року №20.  

 

Проект регуляторного акту разом із відповідним аналізом регуляторного впливу будуть оприлюднені у відповідності із статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Зауваження та пропозиції щодо проекту регуляторного акту надсилати за поштовою адресою розробника проекту :

Поштова адреса: 54050 м. Миколаїв, проспект Богоявленський , 306, каб. 112.

Розробник проекту регуляторного акта: Відділ з питань інвестиційної діяльності та  управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району. Додаткова інформація за тел..                   (0512) 64-48-38.

 

         Інформація про спосіб оприлюднення проекту вказаного регуляторного акта:

 

Проект рішення Вітовської районної ради «Про внесення  змін  до  Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області» та відповідний аналіз регуляторного впливу розміщено на веб- сайті Вітовської районної ради  у розділі «Регуляторна діяльність».

Термін приймання зауважень від фізичних і юридичних осіб, їх об′єднань - один календарний місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу.

         Зауваження та пропозиції надсилаються у паперовому вигляді на ім’я начальника відділу з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Єрохіної З.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________  

Про внесення змін до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, Вітовського району ____ сесія сьомого скликання

Відповідно до частини другої статті 43 та частини п´ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою врегулювання питань щодо належного утримання нерухомого майна на період до передачі його в оренду, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ Вітовського району Миколаївської області, затвердженого рішенням Вітовської районної ради від 24 червня 2011 року №20 зміни, , що додаються.
Дані зміни до Положення про оренду майна вступають в силу з дати прийняття рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань регуляторної політики, інвестиційної діяльності, планування, бюджету, фінансів, економічної реформи, підприємництва, приватизації та власності.


Голова районної ради І.С. Матвєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від_______№_______

Зміни до Положення про оренду
майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,
селищ, Вітовського району Миколаївської області


- Пункт 12.3 розділу 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» доповнити новим абзацом у наступній редакції :
«Відшкодування витрат на утримання площі в адміністративних будівлях, балансоутримувачем яких є районна рада та які на певний час не передані у платне користування, здійснюються за рахунок балансоутримувача».


____________________________________________________


Проект регуляторного акта "Про затвердження Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Жовтневого району"
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Проект рішення Жовтневої районної ради «Про затвердження Порядку складання та затвердження фінансових планів комунальних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад
План діяльності Первомайської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік

 ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням районної ради

від_______№________

 

Зміни та доповнення, що вносяться до Положення про оренду

майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл,

селищ, Вітовського району  Миколаївської області

 

 

- Пункт 12.3  розділу 12 «Витрати на утримання майна, що передане в оренду» доповнити новим абзацом   у наступній редакції :

«Відшкодування витрат на утримання площі в адміністративних будівлях, балансоутримувачем яких є районна рада та які на певний час не  передані у платне користування, здійснюються за рахунок балансоутримувача».

 

____________________________________________________ 

    


ЗВІТ про повторне відстеження регуляторного акту

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

1.Вид та назва регуляторного акта.
Рішення Вітовської районної ради сьомого скликання від 22 липня 2016 року №5 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладі, що є у спільній спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району».
2. Назва виконавця заходів з повторного відстеження результативності.
Відділ з питань інвестиційної політики та управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району .
3.Цілі прийняття акта:
- встановлення організаційно-правового механізму, який регулює процес призначення та звільнення з посади керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району.
4. Строк виконання заходів з відстеження.
01.06.2017 по 01.08.2017 року.
5. Методи одержання результатів відстеження.
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів.
6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи отримання даних.
Дані показники отримані від закладів охорони здоров´я, закладів освіти та культури.
7. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.
Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі показники результативності:
- кількість комунальних підприємств, установ, організацій Вітовського району, засновниками яких є Вітовська районна рада - 8;
- кількість керівників організацій, установ та комунальних підприємств, які призначені та звільнені з посади за звітний період від прийняття рішення Вітовської районної ради від 22 липня 2016 року №5 «Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладі, що є у спільній спільної власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району» .
- звільнення та призначення не проводились.
8. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.
Враховуючи вищезазначене, Положення про порядок призначення на посаду та звільнення з посади керівників підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ Вітовського району пропонується залишити без змін та здійснити періодичне відстеження результативності його дії у визначені законодавством терміни.


Заступник голови районної ради С.В. Красівський